new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦛᦱᧃ ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦳᧄᧈ ᦦᦱᧂᧉ   

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦱ 时间:2020-01-02 16:43:43


  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟ ᦤᦴᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦜᦳᧃᧈ ᦵᦚᦲ,ᦵᦐᦲ ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦱᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ,ᦺᦔ ᦑᦲᧈᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦩ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ。

  ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ 。ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ,ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦕᦻᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ,᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦌᧄᧉ,ᦂᦲᧂᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦵᦟᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧉ ᦙᦱ,ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦷᦉᧃ ᧒、᧓ ᦅᦳᧃ ᦗᦱ ᦌᦸᧂ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦊᦴᧈ, ᦍᦱᧄ  ᦐᦱᧁ ᦟᦤᦴ ᦂᧆ ᦡᧂᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦆᦹᧃ ᦅᧂᧈ ᦂᦸᦰ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦊᦴᧈ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ :ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦠᦸᧉ ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦺᦑ ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦸ ᦉ ᦜᦲ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦏᦱᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦠᧃ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦙᦱ ,ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦌᧁ ᦡᦲ ᧟,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦺᦔ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ 。ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦴ ᦔᦳᧃ ᦉᦲᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦑ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ、ᦂᦸ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦺᦠ ᦎᦸᧅᧈ ᧞ ᦕᧅ ᦔᦸᧄᧉ ᦕᧅ ᦷᦢᧈ ᦺᦞᧉ。ᦚᦱ ᦌᧂᧉ  ᦔᦲᧃ ᦖᦸᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦁᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄᦓᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦧᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦆᧇ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦚᧂ ᦺᦚᧈ ᦂᧃ,ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦣᧅ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ。

  ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦝᧂ ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ。ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦞᦱᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᧗ ᦔᦱᧂ,ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ,ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦜᦻ,ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦜᦻ ᦉᧂ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧙ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦸ ᦵᦵᦎᧂ ᦠᦸᧄ、ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᦲᧆ ᦃᦻ ᦵᦉ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦸ ᦂᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦜᦻ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦗᧂ,ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧒᧕ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦐᦽᧈ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ、ᦕᦾᧈ、ᦛᦱᧃ ᦟᧄ, ᦔᦲ ᦺᦡ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦖᦱᧅ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧗᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ,ᦊᦱᧁᧉ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦌᧄᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦙᦴ。ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦍᧇ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏ ᦜᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦋ ᦵᦣᧆ ᦷᦋ ᦵᦵᦔᧂ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ  ᦆᦹᧃ ᦏᦳᧅᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦁᧃ ᦐᦽᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧔ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦜᧁᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ,ᦀᧁ ᦎᦱᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦵᦠᧂᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦣᦸᧆ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᧑ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦃᧁ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦈᦹ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ“ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ”ᦁᧃ  ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ,ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦈᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ “ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ、ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ”ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᦻᧉ ᦉᧁ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦣᦸᧇ ᧑,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦕᧀ ᦵᦣᦲᧈ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ“ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᧑” ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦎᦱ ᦢᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦉ ᦥᦻ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ。ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᦑᦲᧈ ᦇᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ“ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ、ᦺᦉ ᦇᦱᧄ、ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ、ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ”ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦁᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦲ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦡᧂ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦱ)