new tai | old tai | 中文

ᦃᦾᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ

作者:ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦶᦡᧂ 时间:2020-01-02 15:44:30

2b-3.jpeg

  ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧙ ᦷᦎ , ᦃᦾᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦉ ᦎ ᦞᧆ ᦺᦖᧈ , ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧃ ᦂᦲᧁᧈ ᧞ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ 。 ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ , ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱᦝᦱᧉ ᦟᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᦏᦲᧇᧈ ᦏᦲᧄᧉ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ 。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ ᦎᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ  , ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦣᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧅ。ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧓ ᦷᦎ, ᦃᦾᧉ ᦷᦎ ᦍᧂ ᦓᦾᧉ , ᦺᦉᧉ ᦍᧂ ᦀᦸᧃᧈ,  ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ᧒᧐᧐᧓ ᦷᦎ ,ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ , ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦂᧈᦣᦱᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ, ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦜᦻ ᦓᧅ , ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ , ᦵᦟᧃ ᦞᧃ ᦵᦟᧃᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ,ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦂᧈ ᦣᦱᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄᦓᦲᦰ。

  ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧘ ᦷᦎ ,ᦃᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ , ᦃᦾᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ  ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ , ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ  ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ ᦍᦸᦰ  ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦙᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦉᧉ , ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦣᦴᧈ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ,ᦃᦾᧉ ᦗᦸ ᦡᦻᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈᦔᦲᧃ ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧁ , ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦾᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ, ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ 。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ , ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦾᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦷᦍᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ, ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ,   ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ。

  ᦃᦾᧉ ᦷᦋᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ , ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦺᦙᧈ ᦺᦈ,ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᧕ ᦗᧃ ᦔᦲ , ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᧗᧐ ᦔᦲ, ᦃᦾᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦗᧇ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦉᦳᧄ ᦷᦖᧅ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦑ ᧉ, ᦃᦾᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦈ ᦣᧅᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ , ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦎᦸᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦵᦏᧄ。

  (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦶᦡᧂ)