new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者:ᦀᦲᦰ ᦆᧄ 时间:2020-01-02 15:38:46

2b-2 (2).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᧄᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦎᦱᧈ ᦗᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦀᦾᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ。

  ᦎᦱᧈ ᦗᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ,ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦱ᧒ ᦜᧅ。ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧗᧙ ᦅᦳᧃ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ、ᦃᧁᧉ ᦓᦱ、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧗᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦙᦴ,ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ,ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦌᧄᧉ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦂᦸ ᦂᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦎᦱᧈ ᦗᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅᦐᦱᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦎᦲᧆ  ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。

  ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦁᧃ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᧞ ᦀᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦀᦾᧉ ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧈ ᦗᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦈᦸᧉ ᦵᦖᧀ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦝᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᧄᧉ。ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ,ᦟᦳᧅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦀᦾᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦝᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ。

  (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ)