new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ 时间:2019-12-20 16:38:46

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈᦺᦔ,ᦕᦸᧈ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦶᦟᧂᦰ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧒ ᦷᦏᧇ,ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦩᦱᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᦸᧃᧈ ᦡᦾ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧞ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ。ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ“᧓ ᦢᦱᧆ ”ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。᧑ ᦓᦲᦰ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦆᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ。᧒ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ,ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦐᧅ。᧓ ᦓᦲᦰ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)