new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ

作者:ᦖᦲᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2019-12-20 16:38:04

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉᦂᧇ  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ,ᦗᦸᧂᦰᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧙ ᦅᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦣᦾᧉ ᧒᧗ ᦅᧃ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ;ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦅᧃ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ;ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦂᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᧔ ᦅᧃ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ;ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦂᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᧃ ᧑, ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᧗ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ;ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧗᧙ ᦅᧃ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦱᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ;ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦋᦰ ᦷᦜᧂ ᧗᧖ ᦅᧃ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧙ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦇᦹᧃᦗᧂᧈ ᦗᦴ  ᦈᦳᧄᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧘᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  (ᦖᦲᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ)