new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦃᦾᧉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦷᦞ ᦆᧄ 时间:2019-12-06 10:54:31

2b-3(1).jpg

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᦾᧉ ᦍᧂ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦁᧃᦢᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦃᦾᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦡᦳᧂ ᦐᦱ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦊᦱᧅ ᦺᦈ ᦘᦸᧂᧈ, ᦉ ᦗ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧇ ᦗᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦣ ᦟᦱᧅ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦣᦱᧅ ᦎᦸᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦠᦹᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦙᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᧞ , ᦑᦱᧂ ᦙᦱᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ。ᦵᦗᦲᧈ ᦡᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦴ ᦃᦾᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦖᦴᧈ ᦙᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦣ ᦟᦱᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧟”。ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ , ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦑ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦴ ᦃᦾᧉ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦘᦱᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦔ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ , ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧟ ᦉᦲᧇ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ。

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᦾᧉ ᦍᧂ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦑᦸᧃᧉ ᦺᦔ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦋᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦎᦱ ᦵᦖᧂ ᦵᦖᧂ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓᧅ ᦓᦾᧉ ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ , ᦃᧁ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ,ᦢᦲᧃ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ ,ᦃᦾᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦃᦾᧉ ᧞ ᦙᦲ ᦔᦲᧅᧈ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦺᦡᧉ ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧈ , ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦓᧅ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧈ ᦢᦲᧃ ᦞᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦓᦱ, ᦃᦾᧉ ᦈᧅ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ, ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ , ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦵᦊᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦈᦱᧈ ᦣᦹ , ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ  ᦍᧂ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ , ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦗᦸ ᦗᦹᧂ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ , ᦠᦹᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦑ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᧟ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟。ᦃᦾᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦃᦸᧉ  ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦃᦾᧉ ᦠᦱᧅᦍᦲᧃ  ᦵᦌᦲ , ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦃᦾᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟。

  ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ , ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦴ ᦃᦾᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ,ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦸᧅᧈ ᦇᦻᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ , ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ , ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ , ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ , ᦚᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ ᦅᦸᧉ ᦺᦉ ᦎᦲᧃ ᦎᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦎᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᧟ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ , ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦘᦱᧅ ,  ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦡᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ , ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦀᦲᧅᧈ ᦣᧂᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦲ, ᦺᦘ ᦺᦑ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦟᧅ ᦌᦹᧉ , ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆᦵᦌ ᦑᦱᧃ , ᦵᦵᦑᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂ ᦓᧃᧉ  ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ ᦡᦽᧉ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧂᧈ , ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂᧈ ᦟᦹᧉ , ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦠᦱᧅ ᦟᦹ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ。

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ , ᦃᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦲᧂ ᦁᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ , ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦡᦽᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟。

  ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦃᦾᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᦲᦰ , ᦃᦾᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦈ ᦵᦌᦲ ᦙᦱ ᦎᦲᧅ ᦎᦲᧅ , ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑ , ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᧞。

  (ᦀᦻᧉ ᦷᦞ ᦆᧄ -- ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ )