new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ:ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-11-15 16:32:31

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧔ ᦎᦼᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ 。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧆᦵ ᦵᦎᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ。ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦶᦡᧆ、ᦡᦲᧃ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ、ᦙᦲ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆ ᦏᦸᧂᧈ ,ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦞ 、ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦞ,ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ,ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦍᦱᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦏᦱᧂ ᦶᦝᧆ ᧞ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦊᦱᧉ ᦎᦻ ᦺᦉᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦋᦲᧉ ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂ ᦑᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)