new tai | old tai | 中文

ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄᦂᦱᧃ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦘᦳᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2019-11-15 16:30:06

 2b-2 (1).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦨᦱᧂᧈ ᦶᦜᧂᧈ ᦶᦌᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦳᧂᧉ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᦹᧅ ᦵᦂᧆ ᦑ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ 。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ “ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ 。

  ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦑᦹᧅ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦈᦹ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦈᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。ᦊᦱᧁᧉ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧈ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦃ ᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦐ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᧑、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ”,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃ ᦍᦴᧉ ᦺᦗ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  (ᦘᦳᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ)