new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦈᦸᧂᧈ 时间:2019-11-06 09:28:15

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴᧈ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦙᦱ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦖᦴᧈ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦊᦴᧈ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ 。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ  ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦋᦾᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ。

(ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦈᦸᧂᧈ)