new tai | old tai | 中文

ᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦑᦽ ᦠᦱᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ 时间:2019-10-25 17:10:02

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ,ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧆ ᦏᦳᧅᧈ ᦎᦱ;ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦑᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ; ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦑᦽ ᦠᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦀᧁ“ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ •ᦉ ᦌᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ--ᦗᦱᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ、ᦋᦳᧂ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦋᦲᧉ、ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ  ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦘᦲᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦸᧇ《ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧈ ᦵᦋᦲ》ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ、ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ、ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ、ᦋᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ、ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦨᦱᧂ ᦷᦑᧂᧈ、ᦨᦱᧂ ᦌᦲᧈ、ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ(ᦉᦹᧈ、ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦌᦲᧈ) ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦑᦽ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦸᧉ ᦷᦔᦰ ᦂᧃ ᦑᦽ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦷᦈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑,ᦵᦟᦲᧅ ᦘᦲᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦈᧆᧈ ᦈᦱ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦲ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦈᦹᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᦹᧉ。

  ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦲ ᦢᦳᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦁᧃ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ  ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦨᦱᧂ ᦌᦲᧈ ᦟᧄᧉ ᦡᧇ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦁᧃ“ᦷᦗᧇ ᦅᦸᧂᦰ ᦅᦸᧉ ᦃᦳᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧂ,ᦍᦱ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦃ”ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ“ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ”、“ᦂᦴᧉ ᦷᦣ ᦩᦻ ᦅᦸᧉ ᦉᦻᧉ ᦷᦣ ᦩᦻ”、“ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦲ ᧔᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧗᧘ ᦑᦲᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦉᦳᧃ ᧖ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒᧒,ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦡᦲᧈ ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦋᦱᧆ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦊᦹᧄ ᦵᦣᧆ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᦽ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ,ᦈᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ“ᦷᦍᧅ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ、ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉ ᦷᦣᧇ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ“ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦱ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦲᧉ”ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ,ᦎᦲᧃ ᦍᧄᧈ ᦡᦲᧃ,ᦀᧁ ᦔᦲᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦁᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦃᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᦹᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦵᦉ ᦵᦏ ᦓᦾᧉ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦙᦳᧃ ᦙᦱᧅ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧃᧉ,ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ、ᦋᦳᧂ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᧞ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᧄᧉ ᦵᦟᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦞᦴ ᦈᦸᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦸᧂᧈ;ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦗᦱᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦗᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᦴ ᦠᦸᧄ ᦓᦾᧉ ᦗᦱᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦕᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ;ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦜᧁᧉ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ“ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᧁᧉ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦍᧁᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦀᦳᧇᧈ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦹᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。


(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ )