new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者:ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ 时间:2019-10-25 17:09:31

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᦓᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ、ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦷᦟᧂ ᦟᦲᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ  ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄᦺᦓ ᦺᦈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦑᧂ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᧞ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦕᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ《ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ》ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦕᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦅᦱᧁᧈ ᧓ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᧞ ᦌᦴᧈ ᧓ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ、ᦵᦗᧆ ᦉᦱ、ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦙᦱ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦩᦱᧄ  ᦺᦓ ᦺᦈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦺᦈ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ。      

 (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)