new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅᧉ、ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦐᧂᧈ

作者:ᦈᧁᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧃᧉ 时间:2019-10-25 17:07:54

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦙᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦈᦹᧈ ᦅᦴᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅᧉ、ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦐᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦞ ᦏᦳ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦸᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦐᧂᧈ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦙᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦁᧃ ᦗᦸᧉ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦋᦴᧈ ᦎᦱ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧄᧈ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ,ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦹᧈ ᦅᦴᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧓ᦱ ᦵᦣᦲᧃ  ᧕ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦂᦸ。

  (ᦈᧁᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧃᧉ)