new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᦲ 时间:2019-10-25 17:07:31

2b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦈᦹ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ,ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”。

  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ  ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦑᦲᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

  ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦱᧂᧉ  ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧔ᦱ ᦶᦍᧃᧉ。ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦟᦱ ᦋᦱ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦶᦏᧄᧈ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋᦱ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ《ᦍᦳᧂ ᦆᧄ》,ᦅᧄ ᦃᧇ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ《ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 》、ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ《ᦷᦎ ᦃᦾᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦎ ᦃᦾᧉ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦆᦱᧁᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦍᦲ)