new tai | old tai | 中文

ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-10-21 08:29:19

2b-1 (2).jpg

 ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦠᦴ、ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧕ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑。

 ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧕᧖ ᦔᦲ ,ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧐ ᦷᦎ ᦟᦳᧅ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧕ ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ  ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦂᦳᧄᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦂᦲᧃ。

ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦵᦋᧂ ᦎᦳᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ。ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ。

 ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ  ᦗᦸ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ  ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦎᦻ ᦺᦗ,ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦟᦸᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦌᦳᧄ ᦑᦹᧃ。ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦌᦳᧄ ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ ᦺᦙᧈᦺᦈ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦺᦔ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂᧉ ᦆᦴᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦔᦲ,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᧔᧐ ᦙᦴ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ。ᦺᦓ ᦺᦈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ。ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᧃ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦺᦔ ᦺᦋ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦟᦸᧈ ᦵᦣᧆ,ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᧗ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦟᦴᧈ,ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦱ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。“ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ  ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦚᦲ ᦜᦻ,ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ  ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,᧒ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ  ᦙᦴ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦗᧃ ᦏᦹᧂ ᧙ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ。” ᦞᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᦱᧉ ᦺᦓᧈ ᦷᦃ ᦺᦞᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ  ᦷᦋ ᦗᦱ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦃᧀ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦱ᧖ ᦙᦴ。ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ  ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦌᦱᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦔᦲᧃ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ,ᦈᦹ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦁᧃ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦺᦡᧉ᧒ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦸᧃ、ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦻᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦣᧂᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦙᧉᦙᦸᧃ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ。(ᦟᦲ ᦒᧁᧈ)