new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ

作者: 时间:2019-10-21 08:22:27

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧂ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦉᧃ  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ  ,ᦈᦹ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦔᦱᧈ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ、ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦉᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦱᧉ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦂᦸ ᦔᦻ。(ᦓᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)