new tai | old tai | 中文

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者:ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ 时间:2019-10-11 16:43:06

 ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

 ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ    ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦈᦹ  ᦵᦵᦋᧆ  ᦑᦸᧂᦰᦟᦰ ᦒᦲ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ

 ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ   ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ  ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ  ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ  ᦈᧁᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦈᦲᧈ  ᦆᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧃᧈ  ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ  ᦆᦴᧉ ᦋᦲᧃ ᦒᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦵᦵᦕᧈ  ᦍᦲᧂᧈ ᦷᦍᧆ  ᧗ᦞ ᦔᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧒ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ ᦉᦱ ᦵᦉᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ  ᦐᧅ ᦈᦹ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ。

 ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦉᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦈᧁᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦈᦲᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、 ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦆᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦡᦲ ᦞᧃ ᦟᦸᧆ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦔᦸᧆᧈ ᦞᧃ ᦺᦉ ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦦᦱᧂᧈ ᦧᦱᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ,ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ。

ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦝᦱᧉ ᦱᦱᧁ ᦡᦱᧁ ᦉᦸᧂᧈ,ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦉ ᦄᧆ ᦁᦳᧂᧉ ᦀᦱᧆ。ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦚᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᧁᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ  ᦂᦸ ᦠᦾᧉ ᦺᦞᧉ,ᦺᦎᧉ ᦋᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦠᦾᧉ ᦷᦂᧂᧈ ᦵᦵᦡᧂ ᧘ ᦐᦽᧈ,ᦒᦲᧉᦷᦤᧂ ᦵᦵᦡᧂ ᧘ ᦷᦤᧂ ᦟᦳᧄ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦟᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ。

 ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ, ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ,ᦺᦓ ᦙᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。ᦑᦲᧈ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ,ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧄᧉ“ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ”ᦔᦲ “1949”“2019”ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

 ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧕᧗ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦙᦲ ᦵᦍᦲᧄ  ᦓᧃᧉ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ。

 ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦾ ᦺᦔ ᦂᦾ ᦙᦱ,1949、1959、1969……2019,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦓᧃ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦞ ᦎᦱ ᦎᦲᧄ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。

 ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ,ᦔᦾᧈ  ᦙᦸᧅ ᧗ᦞ ᦵᦉᧂ,ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ,ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦵᦵᦣᧂ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦵᦑᧁ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦋᧅ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦃᦹᧃᧉ。

 ᦎᦸᧈ ᦈᧇ ᦐᦱᧉ ᦒᦲ ᧑

ᦋᦸᧄ ᦙᦱ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。ᦎᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ,ᦓᧄ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦀᧉ ᦂ ᦟᦱᧆ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ ᦓᧃᧉ,ᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦷᦖᧅ ᦎᧅ ᦞᧂ ᦗᧁ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ,ᦷᦓᧇ ᦎᦸᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᧅ ᦋᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦷᦀᧅ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᦸᧃ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦙᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧄ ᦎᦸᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦉ ᦄᧆ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦺᦔ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᧟。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦷᦑᧅ ᦃ ᦜ ᦐᦱᧆ ᦁᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦺᦂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦙᦱ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦑᧅ ᦃᦰ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦈᦸᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦓᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦎᧃᧉ  ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦠᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦁᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ。᧗ᦞ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ、ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦎᦲᧈ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ。ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦈᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧂ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦗ ᦙᦱ ᦐᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦣᧁ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦗ ᦙᦱ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ。

 ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᧃᧉ,ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ、ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ、ᦑᦹᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦎᦲᧄ ᦗᦸ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦁᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦁᧃ“ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᧑ ᦘᦑᦲᧆ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦅᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦝᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦁᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ、ᦗᦹᧃ ᦕᦲᧁ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ、ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ。

 ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦗᦸᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦷᦟᧅ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦀᧂᧉ ᦙᦹ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᧞ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦀᧁ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ“ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᧒ ᦔᦱᧂ”ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦵᦉᧂᧉ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦉᧂ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦁᧃ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦓᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ。

 ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦎᦱ ᦱ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦎᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦡᦲ ᧟,ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ  ᦷᦣᧃᧈ ᦤᧂ。ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦲᧉᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦙᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦃ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦼ, ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧂᧉ ᦁᦱᧃᧈ。ᦕᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᧁᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦷᦋᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦜᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦍᦲᧉ ᦶᦌᧁ ᦨᦱᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ ᧟,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ。ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦔᧁᧈ ᦵᦵᦓᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦌᦱᧂᧉ ᦁᦱᧃᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦈᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃ、ᦀᦱᧈ ᦟᦱᧂ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ  ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。

 ᦷᦟᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦕᧆ ᦺᦔ, ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈᦵᦀᦲᧃ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦡᦲ!”“ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦙᦾᧈ ᦊᦱᧇ ᦺᦈ!”ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦞᦱᧈ;“ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦡᦲ!”“ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ!  ”ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦙᧃᧈ。

 ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦠᦸ ᦷᦜᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦺᦔ。

 ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦎᦱ ᧔᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᧓ ᦅᧃ ᦂᦸᦰ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ、ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦕᦻᧉ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᦸ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ,ᦶᦏᧆᦙᦱ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᧒᧐ ᦟᧄ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᧗᧐ ᦓᧃᧉ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

 ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᦸ ᦷᦜᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦍᧅ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ。ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦢᧅ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧄᧉ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦆ ᦶᦈᧃᧈ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ;ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦟᧃᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦗᧁ ᦈᦱᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᦼᧈ 、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ  ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ;ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦙᦱ,ᦢᦱᧆ ᦃᦱᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦙᦲ ᦵᦵᦣᧂ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ;ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦙᦱ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ;ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦏᧆ ᦣᦸᧂ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ;ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦂᦱᧃ  ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ.......ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦱ᧕ ᦖᦴᧈ,ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦃᦱ  ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ。

 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦍᧅ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦣᦾᧉ ᦷᦤᧂ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦟᦳᧄ ᦔᧁᧈ ᦟᦸᧂᧉ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ。 ᦵᦟᦲᧆ ᦊᦱᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈᦋᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᧓᧒ ᦖᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦢᧅ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧄᧉ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦣᧇ ᦅᦳᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧗ ᦖᦴᧈ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦣᧇ ᦵᦉᦲᧅ ᦋᦳ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ。ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦁᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦌᧄᧉ,ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。ᦙᦲ ᦒᦱᧂ ᦵᦃᦲᧉ、ᦷᦟᧆ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧈ、ᦙᦸᧅ、ᦑᧁ ᦎᦱᧃᧈ、ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ.... ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦅᧁᧉ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦍᧆ ᦋᦹᧂᦘᦱ ᦉᦱ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ,ᦈᦸᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦺᦉᧈ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ。

 ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦱᦱ ᦎᦱ ᧓᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ “ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ  ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ”“ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ”“ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ”,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦋᦳᧄ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ《ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦞᧃᦵᦂᦲᧆᧈ ᦎᦳᧃ  ᦈᧁᧉ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ》,ᦀᧁ“ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ“ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦱᧃᧈᦉ ᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ”“ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦧ”“ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧃ” ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦙᦲ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ、ᦷᦟᧆ ᧗᧐ ᦈᦳᧄᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᧓᧖ ᦖᦴᧈ ᧞ ᧓ ᦙ ᦷᦍ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦳᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ、ᦙᧂᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦅᧄᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦠᦳᧄᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ。

 ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧑“ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦱᧃᧈᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ”,ᦙᦲ“ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦂᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ”“ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦎᧅ ᦊᦱᧂ ᦍᦾᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ”“ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ”“ᦔᦲᧃ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ”“ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ”᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ。ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦷᦜᧂ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦵᦉᧂ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦷᦣᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦤᧂ。

 ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧒”“ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦧ”,ᦙᦲ“ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ”“ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ”“ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ”“ᦕ ᦵᦑᧆ ᧑ ᦏᦹ ᦘᦑᦲᧆ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ”“ᦃᦱᧄᧉ ᦉ ᦎ ᦞᧆ”“ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ”“ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”“ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧁᧈ ᦊᦲᧃᧈ” ᧙ ᦕ ᦂᦱᧃ。

 ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦲ ᧓“ᦗᦸᧅ  ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ” ,ᦙᦲ ᦱ᧘ ᦖᦴᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦷᦜᧂ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”“ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ”“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ”“ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᧈᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ”“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ”“ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”“ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ”“ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ”“ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ”“ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ”“ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ”“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ”“ᦂᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”“ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦑᦱᧂ”“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧙ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦎᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦞ ᦏᦳ、ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱ ᦶᦂ ᦃᦱᧁ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦢᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦐᦽᧈ  ᦔᦾᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ。ᦅᧄᦃᧇ《ᦃᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕ ᦵᦑᧆ》ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ。ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦲᧇ ᦒᦲᧉ ᦶᦡᧂ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ  ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ。

 ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒ ᦎᦱ ᧔᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈᦈᦲᧂᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ。


 (ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ )