new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ

作者: 时间:2019-09-26 17:10:45

 2b-2 (2).jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ  ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᦻ ᦦᦱᧂᧉ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦗᧂ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ “ᦖᦱᧅ ᦇᦹᧃ ᦖᦱᧅ ᦆᧄ” ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ  ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦑᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦔ,ᦑᧂ ᦙᦸᧃᧈ ᦠᦸᧄ ᦷᦟᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦌᧄᧉ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦡ ᦂᦸ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦎᦲᧄ ᦎᦳᧃᧉ。 ᦎᦳᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦱ᧕ ᦔᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦷᦜᧂ ,ᦠᦱᧅ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦢᦲᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦌᦸᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦸᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦃᦻ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ  ᦱ᧐ ᦅᧃ ᦷᦟᧆᦔᦻ。

  ᦟᦲᧁᧉ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦗᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦙᦴ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟,ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦐ ᦓᦾᧉ ᦑᦹᧅ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦐᦽᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᧓ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦍᧄᧈ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ、ᦇᦹᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ  ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟  ᧒ ᦷᦏᧇ,ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦐᦽᧈ ᦇᦱᧄ、ᦡᦲ ᦡᦾᧉ、ᦠᦸᧈ ᦡᦲ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦵᦵᦗᧂ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦐᦽᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦇᦱᧄ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦃᦻ ᧒ ᦗᧃ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ,ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ,ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ,ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦠᦹᧂ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦜᦻ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧖᧕ ᦷᦎ,ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᧓᧐ ᦔᦲ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦂᧇ ᦂᦸ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦡᦃᦻ ᦋᧁᧉ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦋᦰ ᦓᦲᦰ  ᦺᦓ ᦙᦱᧅ、ᦓᧄᧉ ᦜᦻ、ᦡᦲ ᦡᦾᧉ。ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦋᦰ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧗ ᦷᦎ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦒᦲ ᧑,ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧘ ᦷᦎ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦔᦲᧃ ᦏ ᦜᦱ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦜᦻ ᦔᦲ,ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦏ ᦜᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ,ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦝᧀ)