new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ

作者:ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦈᦸᧂᧈ 时间:2019-09-20 15:01:04

2b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ,ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ,ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦂᦼᧈ ᦁᧃ ᦵᦚᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ,ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦁᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦵᦵᦝᧆ ᦌᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦊᦱ ᦃᦱᧉ  ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ  ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦀᧁ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ、ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦎᦻ,ᦟᦳᧅ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ;ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦜᦻ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄᦡᦲ。

  (ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦈᦸᧂᧈ)