new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 时间:2019-09-06 08:33:35

 (ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ

 ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦃᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ,ᦠᦹᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦗᦸᧅ ᦺᦜ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦵᦈᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ。ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦙᦲ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦃᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦷᦅᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦠᧃᧉ ᦎᦾᧈ ᦡᦳᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ᧒-᧓ ᦵᦑᦲᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ。ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ:

 (᧑)ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦓᦸᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦠᦻ,ᦗᦻ ᦜᧂ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦜᦸᧂ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦱᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦑᧄ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ。

 (᧒)ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦆᧇ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦗᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ,ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᧑ ᦑᧄ ᦺᦉᧈᦡᦳᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦣᦱᧄᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ、ᦗᦻ ᦟᦳᧂ ᦺᦎ ᦑᦲᧈ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦠᧃᧉ,ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦑᧄ ᦺᦉᧈ  ᦜᧂ ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦃᧃ ᦉᦸᧅᧈ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦊᧆᧈ ᦌᦹᧈ,ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᧞ ᦵᦎᧅ ᦡᦳᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ,ᦠᦹᧉ ᦡᦳᧅᧈ ᦵᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᧓ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ,ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦅᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦍᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦳᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦗᦸᧅ ᦺᦡ ᧗᧕ ᦵᦑᦲᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦎᧅ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦟᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦙᧃᧈ。

 (᧓)ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᧄᧉᦋᦾᧈ ᦗᦸᧅ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ。

  ᦅᦳᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦁᧃ ᦟᦹᧄ ᦆᦲᧂ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦱ ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦀᧁ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦡᧂ。

 (᧑)ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ

 * ᦵᦵᦂᧉ ᦀᧁ ᦵᦉᦲᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ,ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦸᧂᧈ。

 * ᦷᦈᧅ ᦀᧁ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦅᦱᧂᧉ ᦣᦴ ᦆᦸ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦁᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦖᧆ,ᦅᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦎᧀᧈ ᦟᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦂᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧈ ᦙᦹ ᧞ ᦵᦵᦙ ᦟᦲᧃᧈ ᦡᦲ。

 * ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᦸᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦠᦻ,ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦇᦻᧈ。

 *ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᧑ ᦢᦲᧇᧈ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄ ᧑,ᦠᦸᧇᧈ ᦀᧁ ᦷᦠ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ,ᦅᧃ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦎᦲᧂ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ。

 *ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦈᧅ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦚᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦞᦱᧂ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ,ᦈᦹ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦔᧁᧈ ᦷᦉᧇ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦵᦑᦲᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ。

 * ᦵᦵᦣᧂ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧄ ᦷᦅᧃ,ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ  ᧕ ᦵᦵᦙᧁ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᧁᧈ ᦵᦑᦲᧈ ᧑。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ,ᦷᦅᧃ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ。

 * ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦢᦲᧇᧈ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦣᧂ ᦔᧁᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ。

 (᧒) ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦔᧁᧈ ᦷᦉᧇ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧈ ᦺᦈ

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦑᦲᧈ:

 *ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦅᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ,ᦢᦲᧇᧈ ᦀᧁ ᦷᦉᧇ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦖᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ。

 * ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄ ᧑,ᦔᧁᧈ ᦣᦴ ᦡᦴ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦵᦵᦣᧂ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦣᧂ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ。

 *ᦕᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦔᧁᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦀᧁ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦖᦰ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦉᧇ。

 ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ

 ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦅᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦡᦳᧆᧈ、ᦵᦵᦂᧈ ᦗᦲᧆ、ᦌᦽᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦀᧁ ᦂᦱ ᦉᦱ ᦉᦱᧄ ᦵᦈ ᦙᦱ ᦡᦳᧆᧈ,ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦏᦹᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ 。ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ:

 * ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧇᧈ ᦅᦲᧇ ᦀᧁ ᦂᦱ ᦉᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦔᦻ ᦂᦱ ᦉᦱ ᦉᦱᧄ ᦵᦈ ᦙᦱ ᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧈ ᦵᦋᧆ ᦺᦔ ᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ。

 * ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧇᧈ ᦅᦲᧇ ᦀᧁ ᦚᦻᧉ ᦷᦍᧂ,ᦀᧁ ᦚᦻᧉ ᦷᦍᧅ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ,ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧇᧈ ᦅᦲᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧇ ᦗᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦵᦋᧆ ᧓ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦵᦑᦲᧈ。

 *ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦉ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧇ ᦅᦲᧇ ᦀᧁ ᦚᦻᧉ ᦷᦍᧂ ᦺᦖᧈ ᦎᦲᧆ  ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦵᦵᦏᧄ。

 *ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦂᦱ ᦉᦱ ᦉᦱᧄ ᦵᦈ ᦙᦱ ᦡᦳᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。(ᦱ᧓)

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)