new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者:ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ 时间:2019-09-06 08:32:59

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ  ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦋᦴᧈ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ;ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧕ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋᧉ”ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ“ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ”(ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ)ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦟᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋᦅᦸᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)