new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀ 时间:2019-09-06 08:30:55

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ、ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ、ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦔ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦋᦰ ᦺᦡ ᦵᦟᧂᧉ、ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦂᦲᧉ ᦷᦠ ᧞ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦈᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦈᦹᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦈᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦉᧂ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀ)