new tai | old tai | 中文

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦳᧃ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ 时间:2019-09-06 08:26:21

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦙᦸᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ、ᦉᦱᧄ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦶᦌᧂᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦢᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ O.C、A16、A4、344、294ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧖ ᦵᦋᦲᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦱ᧖ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᧞ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。“ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦀᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦇᦹᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ  ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦉᦳᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦓᧃᧉ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦵᦋᦲᧉ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦀᦱᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。

  (ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ)