new tai | old tai | 中文

ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 120 ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ

作者: 时间:2019-08-30 15:27:58

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

 ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 120ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ

  (᧑) ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ,ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ、ᦁᦱ ᦍᦳ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ、ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦋᦻ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦁᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ。

 (᧒)ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦁᧃ ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦍᦱᧅ、ᦟᦹᧄ ᦆᦲᧂ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ、ᦵᦈᧇ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ  ᦊᦱ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ、ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

 (᧓)ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦅᦹᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ,ᦔᦲᧃ ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᦴᧉ、ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ、ᦙᧁ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ,ᦈᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

 (᧔) ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦷᦟᧆ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦠᦹᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦏᦱᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ,ᦈᦹ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。

 (᧕) ᦅᧃ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦲᦰ,ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。

 (᧖)ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ,ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。

 (᧗)ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ,ᦷᦅᧃ ᦵᦀᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ、ᦖᦴᧈ ᦕᦻᧉ ᦑᦱᧈ ᦕᦻᧉ ᦑᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。

 ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 120 ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ

 (᧑) ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ。

 (᧒)ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᧟,ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦲ ᦷᦟᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦋᦰ ᦺᦡ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

 (᧓)ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᧞ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ。

 ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦃᦸᧈ

 (᧑)ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦞ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ。ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。

 (᧒) ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 110 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ、ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。

 (᧓)ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦏᦱᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦙᦱ,ᦈᦹ ᦠᦹᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ 110 ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦆᦻᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。(ᦱ᧒)

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)