new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦟᦲ ᦆᦸᧃᧈ 时间:2019-08-30 15:27:23

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ。ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ,ᦺᦔ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ 、ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᧔ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦅᦳᧃ。                      (ᦟᦲ ᦆᦸᧃᧈ)