new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-08-30 15:23:42

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᧂ ᦞᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦆᦳᧄᧉ  ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᧒ᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ“᧕ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦈᧇ ᦕ ᦵᦵᦑᧆ ᧑”,ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆ  ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᧄ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᧒ᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦑᦲᧈᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᦰ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 。          (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)