new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃ

作者:ᦀᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ 时间:2019-08-30 15:22:32

2b-1.jpg

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᧅ。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ “᧒ ᦢᧁᧈ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦟᦻ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᦴᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 。

  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ”,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ”ᦔᦲᧃ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦁᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧞ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦅᦸᧉ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦓᧃᧉ。ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦉᦴ ᦏᦱᧄ“ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ  ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧂ”,ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ,ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦁᧃ ᦅᦻ  ᦵᦋᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ,ᦁᧃ ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ,ᦀᧁ ᦅᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。

  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦡᦲ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᦱ ᦉᦱ  ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦢᧅᧈ ᦩᦻ   ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦍᧂ ᦔᦾᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦟᧂᧉ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦻᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ)