new tai | old tai | 中文

ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 时间:2019-08-16 14:43:21

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

 1.ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

 ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦔᦲᧃ  ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ。ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦣᧁ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᧅ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᧈ ᦵᦉᧈ ᦓᧃᧉ

 ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦁᧃ ᦑᦸᧃᧉ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ:

 * 11O-ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ

 * 119 -ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ

 * 120-ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦅᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ

 *ᦱ122-ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

 *999-ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈᦧᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ

 (᧑)ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦞ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ。

 (᧒) ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 110、119、120 、122、999  ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧈ ᦺᦋᧉ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᦲ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᧞。

 (᧓)ᦺᦋᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧂᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

 (᧔)ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ、ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ、ᦵᦵᦌᧁ ᦟᦲᧃᧉ ᦷᦒᧂᧈ ᦎᦲ ᦀᧁ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦓᧃᧉ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。

 (᧕) ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 110、119、120 、122 ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ,ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦷᦂ ᦟ ᦠᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦌᧄᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ  ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ 。

 (᧖)ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 120 ᧞ 999 ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦁᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ,ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧉ ᦎᦲ ᦑᧂ ᧒ ᦀᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ 。

 (᧗)ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦓᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧅ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᦹᧈ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦈ ᦐᦲᧄ,ᦍᧇ ᦅᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ,ᦅᧄ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ。

 ᦎᦲ ᦉᦻ 110 ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ

 (᧑)ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦑᦲᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦆᦲᧂ,ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ,ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ、ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦋᦰ ᦷᦜᧂ、ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧆ、ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。

 (᧒)ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ:ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦊᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ,ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦏᦹ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ, ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦡ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦉᦲ ᦺᦡ ᦈᦹᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦌᧄᧉ。

 (᧓)ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦏᦱᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦱᧉ ᦙᦱ。ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。

 ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 119 ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ

 (᧑)ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ(ᦵᦵᦉᧃ)、ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦏ ᦜ ᦔ ᦎᦴ; ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦺᦡ、ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦡ、ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ、ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᦺᦡ、ᦣᦱᧃᧉ ᦺᦡ; ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦈᦸᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ。

 (᧒)ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ  、ᦺᦝ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ、ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ,ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ ᦓᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

 (᧓)ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦏᦱᧉ ᦷᦟᧆ、ᦓᧄ ᦑᦱᧂ, ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

 (᧔)ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦝᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦅᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᦱᧄ,ᦈᦹ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᧞ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ。(ᦱᦱ)


(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)