new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2019-08-16 14:38:34

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ。

  ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦙᦲ ᧓ ᦙ ᦷᦍ:᧑ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、᧒ ᦎᦸᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦃᦱᧂᧈ、᧓ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅᧈ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ。ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ、 ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ、ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦃᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦙᦲ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ“ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦺᦘᧈ  ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ”。 ᦕ ᦅ ᦎ ᦎᧂᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ  ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ、ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦗᦰ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ, ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦉᦲᧈ ᦘᦻᧉ ᦌᦲᧁᧉ 、ᦖᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦃᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦺᦗ。 

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )