new tai | old tai | 中文

ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦟᦲ ᦆᦸᧃᧈ 时间:2019-08-16 14:36:26

2b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ  ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦔᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦵᦂᦲ、ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ ᦐᦱᧉ、ᦺᦙᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ、ᦶᦃᧇ 、ᦏᦴᧈ、ᦏᦳᧂ ᦗᦸᧇ、ᦔᦲᧉ ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦲᧆ  ᦺᦞᧉ ᦌᧄ。ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦀᧁ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ“ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ、ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ”ᦙᦱ ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈᦵᦵᦏᧄ ᦶᦣᧂ  ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦟᦳᧅ ᦗᦻ“ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ、ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦲ、ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦲ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦋᦲᧉ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᧑,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦑᦸᧈ ᦂᧃ 。

  ᦞᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦎᧂᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦵᦟᧅ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦷᦆ ᦓᦲᦰ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦶᦉᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦷᦆ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ,ᦟᦳᧅ ᦜᦻ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦶᦚᧂ ᦺᦝ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  (ᦟᦲ ᦆᦸᧃᧈ)