new tai | old tai | 中文

ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦂᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-08-09 11:14:44

C0802008-01b-李建洪.jpg

    ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ,ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦶᦃᧂᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ “ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ+ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ+ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ+ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ” ᧔ ᦚᦻᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦃᧂᧈ ᦙᦱ,ᦢᦸᧈ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦃᧂᧈ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦙᦴ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦎᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ ᦂᦽᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒ᦱ ᦑᦳᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦽᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧒ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᧓ ᦈᦸᧉ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᧕ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦃᧂᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦃᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲ ᧟,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ ᧗ ᦔᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦓᦲᦰ ᦌᧄᧉ。