new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2019-08-08 15:32:58

2b-4 (2).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦸ、ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦸ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ、ᦖᦸ ᦊᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ、ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦖᦴᧈ ,ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧑  ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦵᦈᧃ ᦶᦡᧂ ᦔᦴ ᦺᦉᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ  ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦠᧆ ᦺᦉᧈ , ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦃᦱᧁ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦀᧁ ᦔᦴ ᦺᦉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦖᦴ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦁᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ;ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ,ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ;ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ。  ᦖᦸ ᦊᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ,ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦃᦱᧁ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦆᦸᧅ ᦖᦴ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)