new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ

作者:ᦩᦱᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦛᧀᧈ 时间:2019-08-08 15:32:11

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ“ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ”ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦁᧃ ᦠᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ”,ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦁᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦌᦻᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦍᧂ ᦉᦱ ᦷᦍᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦊᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᧞ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ  ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦕᦴᧉ ᦃᦸᧆ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦌᧄᧉ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ;ᦃᧅ ᦖᧃᧈᦺᦋᧉ  ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

  (ᦩᦱᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦛᧀᧈ)