new tai | old tai | 中文

 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᧒᧐ ᦃᦸᧉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ 时间:2019-08-01 20:14:19

 ᦱ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ 119 ᦔᧁᧈ ᦋᦲᧃ,ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦎᦼᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ。

 ᧒、ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦽᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦷᦅᧃ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ 96119,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ  。

 ᧓、ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦅᧁ ᦟᦴᧉ、ᦟᧇ ᦵᦵᦣᧉ、ᦆᦻᧉ ᦐᦹᧂ ᧞ ᦓᧇ ᦺᦋᧉ  ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝᧉ  ᦑᧂ ᦜᦻ。

 ᧔、ᦢᧁᧈ ᦗᦱ ᦃᦸᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦁᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦒᦱᧃ、ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦦᧃ。

 ᧕、ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦝᦹᧃ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦝᦹᧃ ᦉᦳᧄ ᦺᦝ。

 ᧖、ᦌᦹᧉ ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᧞ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦹᧉ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦈᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ。

 ᧗、ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦅᧃ ᦵᦵᦣᧃ ᦤᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。

 ᧘、ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦸ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ,ᦣᦴᧉ ᦏᦲᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。

 ᧙、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦱ᧐、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦎᦸᦰ ᦉᦻ ᦵᦵᦎᧃᧈ,ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦙᦸᧅ ᦏᦱ,ᦉᦻ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦂᧁᧈ ᦙᦱ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧅ ᦵᦵᦙ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦠᧇ ᦷᦠ ᦵᦵᦎᧃᧈ。

 ᦱᦱ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦵᦃᦲᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ,ᦠᦹᧉ ᦠᧇ ᦵᦵᦑᧇ 、ᦺᦃ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᧞ ᦚᦱ ᦔᦸᧂᧈ,ᦊᦱᧈ ᦺᦃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦺᦃ ᦺᦝ。

 ᦱ᧒、ᦠᦹᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦝᦹᧃ ᦺᦝ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᧇ ᦺᦝ ᦵᦜᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᦹᧂ ᦓᧃᧉ。

 ᦱ᧓、ᦊᦱᧈ ᦎᦹᧆ、ᦊᦱᧈ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ、ᦊᦱᧈ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。

 ᦱ᧔、ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦕᦱᧉ ᦓᦸᧃ,ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦠ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ。

 ᦱ᧕、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ  ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ。

 ᦱ᧖、ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦒᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ、ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦱᧅ ᦊᦻ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ,ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ。

 ᦱ᧗、ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦎᧂᧉ ᦉ ᦎᦲᦰ ᦖᧃᧉ、ᦐᦲᧄ ᦺᦈ,ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦑᦱᧂ,ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦊᦱᧈ ᦃᦲᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦒᦲᧈ、ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦷᦠᧅ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲᧃ。

 ᦱ᧘、ᦅᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᦻ ᦚᦻᧉ ᦩᦸᧃ ᦺᦝ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦓᦲᦰ,ᦷᦅᧃ ᦀᧁ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᧟ ᦷᦔᧅ ᦷᦠ ᦷᦔᧅ ᦷᦎ,ᦙᦸᧇ ᦣᦴ ᦡᧂ,ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦎ ᦟᦸᧆ ᦵᦙᦲ。

 ᦱ᧙、ᦅᧃ ᦺᦝ ᦈᧇ ᦷᦎ,ᦷᦅᧃ ᦵᦂᦲᧅᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦁᧃ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦞᦸᧆ。

 ᧒᧐、ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦝ ᦠᦳᧄᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ,ᦷᦅᧃ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᧟ ᦵᦀᦲᧆ ᦞᦸᧂᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ,ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ)