new tai | old tai | 中文

ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉᦺᦉᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ

作者:ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧁᧉ 时间:2019-03-14 16:06:03

2b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ  ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦠᧆ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧘᧐ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᧆ ᧔ ᦗᧃ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ  ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧅ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦠᧆ  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᦱ᧗ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᧕ ᦈᦸᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦠᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ᦷᦎ,ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦺᦉᧈᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦟᧂᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦣᧂᧉ ᦣᦱᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞ ᦏᦳ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦁᧃ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ。

  ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦤᦴ ᧕ ᦎᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᧓᧖ ᦎᦴᧈ,ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦉᦳᧂ ᦑᦹᧅ ᦓᦲᦰ ᧒᧔ ᦏᦹᧂ ᧒᧘ ᦎᦴᧈ,ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦏᦹᧂ ᧓᧐ ᦎᦴᧈ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦱ᧒ ᦏᦹᧂ ᧒᧕ ᦎᦴᧈ。ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦉᧃ ᦊᦱᧂ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦵᦠᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦍᦳᧂᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧔᧕ ᦞᧃ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦍᦱᧁ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦵᦌᦲᧁᧈ ᧟ ᦟᦴᧈ ᧑ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。(ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧁᧉ)