new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ

作者:ᦷᦟᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦵᦝᦲᧃᧈ 时间:2019-03-14 16:03:26

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ      ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ  ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦌᦳᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧄ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ。

  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧕ ᦵᦣᦲᧃ ᧙᧘ ᦙᦴ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦚᦲ ᦟᦻ。 ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ:᧑ ᦓᦲᦰ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦏ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦎᦻ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦻ ᦺᦖᧉ ᦞᦴᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦷᦀᧇ ᦟᦱᧃᧈ ᧟ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦵᦔᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦀᧁ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦉᧈ ᦋᦸᧄ,ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ、ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦱᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦠᦱᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉᦎᦳᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ 、ᦡᦲᧃ ᦋᦳᧄᧈ 。᧓ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ  ᦷᦑᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦕᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦷᦏᧇ,ᦊᦱ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦕᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦷᦏᧇ,ᦊᦱ ᦵᦗᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦲᧂᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧕ ᦔᦳᧃᦓᧄᧉ ᦕᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦷᦏᧇ,᧗ ᦞᧃ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦉᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦗᦸᧅ。

(ᦷᦟᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦵᦝᦲᧃᧈ)