new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者:ᦍᦱᧁᧉ ᦌᦸᧂᧈ ᦩᦱᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ 时间:2019-02-14 17:23:06

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦉᦳᧂ,ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ“ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ 、ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ、ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦍᦲ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦡᧇᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、᧕ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、᧔᧒ ᦢᦱᧃᧉ; ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦡᧇ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ;ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦡᧇ,ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ;ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦡᧇ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ  ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦓᧃᧉ。                               (ᦍᦱᧁᧉ ᦌᦸᧂᧈ ᦩᦱᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ)