new tai | old tai | 中文

“ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ、ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ 时间:2019-02-14 17:22:18

2b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,“ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦑᦲᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦲ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦔᦱᧈ ᦍᦰ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ。ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃᧈ,ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ“ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦺᦔ“ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ”ᦵᦔᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ  ᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“᧓ ᦞᦼᦺᦓ  ᦌᦳᧃᧈ”ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦑᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᦲᧃ、ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦷᦖᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᧄ ᦊᦳᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦋᦲᧉ   ᦵᦝᦲᧃᧈ。

  “ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”ᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ “ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”,ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦁᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ、ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦍᦰ ᦌᦳᧃᧈᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᦴ ᦉᦴᧉ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ”ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦙᦱ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ  ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ;ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦶᦝᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ  ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ; ᦅᦳᧃ ᦃᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦔ,ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ, ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ、ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ,ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ  ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴ ᦞᧃ。


  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ、ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ)