new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”

作者:ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦶᦉᧂ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ 时间:2019-02-11 10:03:35

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ,ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲᧃᧈ ᦅᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᧀ ᦟᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ、ᦷᦘᧈ ᦋᦸᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ  。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧙ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧘ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦓᦾᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ 、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ“ᦺᦕ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦙᧃ 、ᦙᧃ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ、ᦺᦕ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ” ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦘᦸᧂᧈ、ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦘᦸᧂᧈ、ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦘᦸᧂᧈ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ、ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧒᧘ ᦢᦱᧃᧉ ᧔ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ(ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᧗᧓ ᦵᦣᦲᧃ)。ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧖᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᧞ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᧖᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦃᧁᧉᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧘᧕ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ、ᦶᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦙᦲ、ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦴ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦘᦲᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦶᦔᧂ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᧔ ᦜᧂ,ᦆᦸᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧙᧐ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ。

  ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧞ ᦞᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧈ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。  (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦶᦉᧂ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ)