new tai | old tai | 中文

  ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦶᦗᧁ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᧞ ᦷᦠ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ

作者: 时间:2018-11-30 12:07:50

 2b-2.jpg 

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“᧒ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ”(ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦶᦗᧁ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᧞ ᦷᦠ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ)(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦀᦸᧅ ᦵᦵᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ   ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“᧒ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ”ᦓᦲᦰ。ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ、ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦣᧃ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦃᦸᧆ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦏᦹᧂ ᦞᧃ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦉᧅ ᦑᦲᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“᧒ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ”ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“᧒ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ”ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦶᦗᧁ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ、ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦷᦠ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ。  (ᦟᦲ ᦑᦱᧃᧈ)