new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦈᧅ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ

作者: 时间:2018-11-30 12:03:55

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧈ ᦗᦱᧁ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦏᦳ ᦕᦵᦑᧆ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ《ᦓᦱ ᦑᦲ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧓ ᦔᦲ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ(ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ -ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ)》,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ 、ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᧞ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ,ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦓᦱ ᦑᦲ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧖ ᦃᦸᧉ。

 -ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ、ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。

 - ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。

 -ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦑᧅ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ  ᦗᧁ ᦵᦵᦌᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ   ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ,ᦍᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ。

 -ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦌᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦶᦌᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦎᧄ ᧈᦵᦜᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧐ ᦔᦳᧃ,ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ。

 -ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᧃᧉ ᦂᧅ  ᦇᦹᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

 -ᦺᦅ ᦡᦲ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦵᦙᦲ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ、ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦁᦱ ᦘ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧈ ᦇᦹᧃ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ、ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦂᦱᧅ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ;ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦖᧈ;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ  ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ。

 (ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦸᧃᧉ)