new tai | old tai | 中文

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

作者: 时间:2017-12-29 10:54:00

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ )
ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦔᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦂᦻᧈ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦀᦻ ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦔ,ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ;ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ ᦡᦲ,ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦺᦔ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦀᦻ ᦍᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦺᦔ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦀᦻ ᦁᦱᧃᧈ ᧞ ᦀᦻ ᦍᦱᧂ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦔ,ᦷᦟᧆ ᦠᦻ ᦵᦉ ᦺᦓ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦺᦔ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦺᦣ ᧞ ᦓᦱ,ᦚᦳᧃᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ。
᧔、ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ
ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ(NH4Cl)ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓。ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᦟᦲᧉ ᦋᦹ(NH4+),ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧔ ᦏᦹᧂ ᧒᧕ ᦔᦳᧃ。
(ᦱ)、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦱᧂᧉ ᦃᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦣᧆ ᦍᦾᧈ ᦇᦻᧈ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦡᦲ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦓᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦀᦻ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦓᧈ ᦡᦽᧉ  ᦇᦻᧈ,ᦺᦐᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᧟ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧄᧉ ᦺᦔ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦙᦲ ᧒᧐ ᦎᦴᧈ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᧓᧗ ᦵᦌᦲᧉ。ᦟᦴᧉ ᦦᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧄᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦞ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈᦵᦟᦲᧅ ᦡᦳᧆᧈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ,ᦟᦴᧉ ᦵᦅᦲᧃᧈ(Cl-) ᦵᦂᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦜᦻ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᦟᦲᧉ ᦋᦹ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ,ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄᧉ ᦺᦔ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦔᦳᧃ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。
ᦓᧄᧉ ᦟᦴᧉ ᦁᧃ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦻᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦂᦻᧈ(CaCl2)ᦁᧃ ᦺᦓᧈ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦜ ᦗᦻᧈ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄᧉ ᧞ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦠᦹᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦟᦲᧉ ᦋᦹ ᦵᦋᦲᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦺᦔ 。
ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ。ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄᧉ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦉᦳᧄᧉ ᦺᦔ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ,ᦅᧃ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦉᦳᧃ ᦔᦳᧃ ᦃᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦃᦲᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦷᦅᧃ ᦙᦱ ᦏᦲ ᦏᦸ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦃᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦔᦳᧃ,ᦓᧄᧉ ᦂᦻᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦵᦐᧁ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦎᦻᧈ ᦎᦱᧂ ᦵᦉ ᧟ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦟᦴᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦂᦻᧈ ᦺᦔ,ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦂᦻᧈ ᦺᦓᧈ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦂᦻᧈ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦗᦱ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦓᧄᧉ ᦂᦻᧈ ᦺᦔ;ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ,ᦺᦋᧉ ᦟᦴᧉ ᦧᦱᧈ ᦂᦻᧈ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦎᦹᧃᧉ ᦜᦻ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦜᦻ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦣᦱᧅ ᦑᦾ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。
(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦔ ᦶᦜ )
(ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ )