new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ

作者: 时间:2017-12-22 08:09:00

 

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦀᦾᧉᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦖᦱᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ  。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦀᦾᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦖᦱᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ 、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ 、ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᦲᧁ ᦷᦆᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂ ᦰ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ 。
  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᧖ ᦅᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦙᦲ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦍᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦑᦲᧉ ᦵᦁᦲ1654、ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦆᦻ ᦌᦹᧈ ᦓᦲᧁ ᦷᦆᧉ ᦟᦱᧃᧉ 1554、ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦑᦳᧂᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦆᦳᧂᧉ 250、ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦑᦳᧂᧈ ᦝᦱᧂᧈ ᦆᦳᧂᧉ 1004 ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ, ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。  ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ  ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ。(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)