new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ

作者: 时间:2017-12-22 08:05:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ  ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ,ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂᦠᦱᧆᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ,  ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。
  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑” ᧓᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧓᧕ ᦢᦱᧃᧉ ᧒᧖ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧐ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦳ ᦏᦳ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦠᦹᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᧓᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᧔᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ, ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᧖᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ。
   ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ  ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᧖᧘ ᦐᦽᧈ 、ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᧙ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ 、ᦶᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧒ ᦙᦲ、ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧔ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ 、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦱ᧒᧒ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦵᦣᧆ ᦊᦴᧈ ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧐ ᦔᦳᧃ ,ᦎᦱᧄ ᦊᧂᧈ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ 。
ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ“ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ ᦙᦱ ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ 。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦠᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ “ᦺᦕ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ,ᦺᦕ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ”,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ 。ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑” ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦑᦲᧈ “ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ 、ᦺᦅ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ,ᦠᦹᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ 。
(ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ)