new tai | old tai | 中文

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2017-12-22 08:10:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ 、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦷᦗᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧔ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。
  ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦗᧁ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦌᦱᧃᧈ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦓᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦃᧉ ᦟᦱᧉ 、ᦠᦸᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ;ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦱᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ 、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ 、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ   ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ;ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦷᦗᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉᦔᦱ 。
   ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦓᧅ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ 。
(ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ)