new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

作者: 时间:2017-12-14 16:27:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦎᧂᧉ ᦆᦸ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。
  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦶᦎᧁᧈ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦉᦳᧂ、ᦕᦖᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ,ᦀᧁ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦜᧅ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ  ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦠᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᧂ ᦔᦲ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ;ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ,ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、 ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ。
 ᦋᦳᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦑᧅ ᦖᦻ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦟ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ 。ᦘᦸᧄᧈ ᦐᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᧒ ᦋᦴ ᦓᧃᧉ。
ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ
(ᦌᦲᧃᧉ ᦈᦹᧈ ᦶᦍᧃ )