new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ

作者: 时间:2017-12-07 15:19:00

 

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ 。ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦱ᧒ ᦜᧂ ᦗᦸᧂ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ 。
  ᦞᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ  ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦔ、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ 。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦁᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦆᦱᧈ ᦆᦱᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦒᧃᧈ ᦉᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦶᦏᧁ,ᦵᦙᧃ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ 、ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᧞ ᦏᦳᧄ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦇᦻᧈ ,ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ 、ᦔᦳᧅᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦲᧈ 、ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦹᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦺᦡᧉ ,ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦱ᧐ ᦙᦴ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦙᦴ ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦢᦻ ᦊᦱᧉ 、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ ᦶᦏᧄ 。
  ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦋᦰ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᧞ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。
ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦰᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ  ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ
(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ )