new tai | old tai | 中文

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

作者: 时间:2017-12-07 15:20:00

ᦱ、ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ
ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ[CO(NH2)2]ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐ ᦔᦳᧃ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦙ ᦷᦍ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ(N)ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧖ ᦔᦳᧃ。
(᧑)、ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦃᦱᧁ,ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦙᦹᧃᧈ ᦙᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦇᦻᧈ,ᦺᦓᧈ ᦓᧄᧉ ᦇᦻᧈ,ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦺᦞ。
ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ ᧟,ᦅᦸᧉ ᦋᦹᧄᧈ ᦺᦓᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ,ᦈᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦐᧁ ᦡᦳᧆ ᦀᧁ,ᦈᦹ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦲ ᦞ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦵᦙᧀᧉ,ᦓᧄᧉ ᦺᦓᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ。ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧅ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦺᦔ。
(᧒)、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ,ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ  ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦉᦳᧄ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦉᦳᧄ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ,ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦟᦲᧅ。ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦃᦳᧃᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦸᧅ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦺᦉᧈ ᦜᦻ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᧁ ᦙᦴ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ,ᦱ᧕ ᦙᦴ ᦺᦡ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃ ᧑。 ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᧕ ᦗᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦀᧁ ᦉᦳᧃ ᦡᦲᧃ ᦍᦾᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦠᧃᧉ ᧒ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦱ᧐ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉᦓᦲᦰ 。
 (1) ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦵᦵᦑᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦴ ᦺᦡ ᦺᦋᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦱ᧐ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᧉ。ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦏ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦂᧆ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ,ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ,ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄᧉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦌᧉ ᦵᦀᦲᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦺᦖᧉ ᦎᦻ ᦺᦔ。ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ,ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦀᧁ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᧟ ᦓᧃᧉ,ᦺᦉᧈ ᧟ ᦺᦏ ᦝᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ,᧕ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦞᧃ ᧟ ᦏᦱᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ,ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ ᧟ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦎᦹᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦅᦸᧉᦺᦡᧉ,᧟ ᦓᦲ ᦀᧁ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ,ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᧞ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᦱ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ ᦡᦲ ᦉ ᦵᦖᦲ。ᦓᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦵᦐᦲ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ,ᦙᦴ ᦺᦡ ᦺᦉᧈ ᧗ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦠᦹᧉ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ。                                                                                               (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦔ ᦶᦜ )
(ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ )