new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者: 时间:2014-08-08 17:59:00

    (ᦍᦲᧂ  ᦃᧇ)
ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦉᦾᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦐᦽᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧃ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦉᦱ ᦃᦱ ᦺᦙᧉ ᦡᦳᧂ ᦟᦲ ᦂᦱᧂ ᦜᧁᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦷᦓᧅ ᦈᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦖᦴᧈ ᦏ ᦷᦜ ᦆᧄ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦁᧄ ᦗᦱ ᦉᦳᧅ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦓᧅ ᦺᦌᧉ,ᦉᦸᧄᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦆᧄ ᦣᧅ ᦐᦽᧈ ᦎᦱ,ᦂᦱ ᦡᧄ ᦓᦱᧂ ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦅᧀ ᦷᦓᧅ ᦎᦴᧉ,ᦂᦸᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦹᦰ ᦀᦸᧃ ᦍᦸᧆ,ᦂᦸᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦸᧆᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦗᧂ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᧁ  ᦵᦵᦛᧂ ᦵᦵᦛᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦂᧈ ᦉᦱ  ᦺᦂᧈ ᦗᦸᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦜᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦌᧄᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦲᧂ ᦵᦵᦚᧂ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。
    (ᦋᦻ ᦃᧇ)
ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ ᦉᦾᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦢ  ᦺᦈ ᦣᧅ ᦃᦸᧆᧈ ᦋᦻ ᦗᦹᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦵᦡᧆ ᦎᦸᧂ ᦉᦱ ᦠᦸᧈ ᦃᧁᧉ,ᦵᦉ ᦡᦻ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦍᦸᧆ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦡᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦉᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦓᧂᧈ ᦉᦴᧈ ᦂᧃ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦍᦸᧆ ᦢᦳᧃ ᦔᧃ ᦺᦔ ᦧᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦀᦻᧉ,ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦣᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦣᧅ,ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦣᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦈᦱ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳᧆ ᦎᦱ ᦌᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦛᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦈᦱᧄ ᦵᦵᦂᧄ  ᦺᦀ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦑᦹᧂ ᦣᦸᧆ ᦜᦱᧉ,ᦂᦸᧃᧉ ᦺᦃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦣᧅ ᦃᦸᧆᧈ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。
     (ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)