new tai | old tai | 中文

ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᧟ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ

作者: 时间:2017-06-02 15:31:00

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦷᦎ ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦜᦲ ᦓᦾᧉ  ᦀᦻᧉ  ᦺᦆᧈ  ᦷᦜᧅ  ᦑᦹᧂ ᦣᦱᧅ,ᦎᦳᧃᧉ  ᦉᦜᦲ ᦓᦾᧉ  ᦀᦻᧉ  ᦺᦆᧈ  ᦋᦱᧅ ᦑᧂ ᦂᦸ,ᦵᦉ ᦔᦲᧃ  ᦎᦳᧃᧉ  ᦌᦱᧂ ᦘᦸ  ᦓᦲᦰ  ᦀᦻᧉ  ᦺᦆᧈ  ᦍᦸ ᦑᧂ  ᦅᧁᧉ,ᦅᧃ ᦔᦲᧃ  ᦄᧁᧉ  ᦕᧅ ᦷᦄᧃᧉ  ᦓᦲᦰ  ᦀᦻᧉ  ᦺᦆᧈ  ᦷᦙᧃᧈ ᦑᦹᧂ  ᦣᦱᧅ ᦺᦉᧈ  ᦺᦠ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦚᦳᧂ  ᦅᦳᧃ  ᦺᦓ ᦷᦟᧅ,ᦷᦙᧆ  ᦷᦔᧅᧈ  ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ  ᧟  ᦎᦻ  ᦵᦉᧂᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦜᦸ。
ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦋᦻ  ᦈᧅ  ᦺᦃ   ᦟᧁᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦍᦱᧂ ᦅᦸᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦎ ᦋᦱ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ,ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧉ ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦵᦑᧃ  ᦓᦲᦰ  ᦱᦱ  ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ  ᦋᦴ,ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦷᦑᧃ  ᦓᦾᧉ  ᦵᦎ ᦋᦱ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦵᦋᧈ,ᦂᧇ  ᦑᧂ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦟᧂ  ᦓᦾᧉ ᦗᦻ  ᦚᦻᧈ  ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧂ, ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧂ  ᦺᦈ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦙᦱ  ᦺᦂᧉ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦌᦻ  ᦓᦾᧉ  ᧞ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦍᦱᧂ  ᦅᦸᧃ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦷᦞᧈ   ᦓᦾᧉ  ᦷᦠ ᦵᦓᧀ ᦑᦱᧄ  ᦺᦉᧈ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦺᦖᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦗᦻ  ᦚᦻᧈ  ᦐᦸᧂ  ᦆᧄ,ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦽᧉ  ᦓᦾᧉ  ᦎᦲᧃ  ᦒᧄ ᦂᧇ  ᦵᦵᦣᧇ,ᦂᧇ  ᦑᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦓᦱ  ᦂᧁᧈ ᦷᦠ  ᦵᦙᦲᧂ,ᦎᦱᧄ ᦵᦔᦲᧂ  ᦺᦑ  ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᧘  ᦢᦱᧃᧉ。ᦘᦱ  ᦉᦱ  ᦠᦸᧉ  ᦃᦱᧉ  ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦙᦴ  ᦵᦌᦲ,ᦍᦸᧆ ᦆᧄ ᦵᦚᦲ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦉᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ,ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦠᦽᧉ  ᦟᧂ ᦂᦲᧁᧈ  ᦌᦻ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦷᦑᧃ ᦂᦲᧃ ᦂᧇ  ᦵᦵᦣᧇ,ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ  ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦲ ᧔  ᦗᧃ  ᦔᦻ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦀᦸᧃ  ᦵᦉ ᦓᦲᦰ  ᦵᦠᧀᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦞᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦵᦎ ᦋᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ,ᦅᦳᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦡᦱᧁᧉ  ᦵᦵᦑᧃ  ᦓᦲᦰ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦵᦑᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦈᧇ  ᦣᦲᧆ  ᧞ ᦣᦱᧁ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦡᦳᧆᧈ  ᦂᦲᧃ ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦎᧁᧉ  ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ  ᦊᦱ  ᦵᦢᦲᧈ ᦊᦱ ᦙᧁ,ᦅᧁ ᦷᦠ ᦺᦈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦍᧂ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ。ᦟᦳᧂᧈ  ᦆᧄᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦋᧁᧉ  ᦟᧅ  ᦺᦂᧈ  ᦺᦓ  ᦷᦃᧂ,ᦂᦱᧂ  ᦞᧃ   ᦷᦜᧂ  ᦓᦲᦰ ᦟᧅ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦍᧂ  ᦙᦸᧉ  ᦒᦸᧉ,ᦟᧅ  ᦑᦱᧃᧈ  ᦵᦌᦲᧈ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦂᧇ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦙᦴ  ᦵᦌᦲ,ᦋᦱᧂᧈ ᦟᧅ  ᦃᧁᧉ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦐᦲ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦟᧅ  ᦵᦂᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ,ᦅᦳᧂᧈ  ᦁᦳᧃᧈ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦍᧇ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦉ  ᧟ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ  ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦴ,ᦟᦴᧅ ᦵᦙ  ᦍᦲᧃ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦔᦱᧃ  ᦺᦡ ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ ᦵᦙᦲ ᦺᦂᧉ,ᦺᦠᧉ  ᦖᦹᧃᧈ  ᦙᦹᧉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ ᦑᦸᧂᦰ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦊᦱᧉ ᦙᦱᧉ  ᦓᦲᦰ ᦐᦱᧉ ᦵᦜᦲᧂ  ᦵᦖᦲᧃ   ᦔᦴ  ᦈᦲᧈ,ᦵᦃᧁᧉ ᦄᦲᧈ ᦺᦞᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦖᦱ  ᦎᦻ,ᦃᦱ  ᦉᦻ  ᦺᦞᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦟᦳᧄ  ᦕᦲ  ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦐᦱᧉ  ᦵᦵᦆᧂᧈ  ᦟᦸᧃᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦆᦳᧄ  ᦵᦆᧁ,ᦟᧄ  ᦆᦸ  ᦵᦏᧁ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦡᧁᧈ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦺᦝ  ᦺᦖᧉ。 ᦉᦱᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦉᦴᧉ ᦀᦻᧉ  ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦂᦲᧃ ᦊᦱ,ᦉᦱᧁ  ᦢᧁᧈ ᦈᦱ  ᦋᦻ ᦓᦲᦰ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦋᦻ  ᦂᦲᧃ  ᦚᦲᧃᧈ,ᦉᦱᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦛᦲᧃᧈ ᦐᦱᧉ  ᦣᦸᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦡᦳᧆᧈ  ᦊᦱ  ᦓᦸᧃ  ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦌᦸᧃ  ᦎᦲᧃ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦺᦡ  ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧂ  ᦔᧁᧈ,ᦉᦱᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦉᦴᧉ  ᦗᦸᧅ  ᦛᦻᧈ ᦆᦹᧃ  ᦡᦻ。ᦅᦳᧃ  ᦋᦻ  ᦙᦲ ᦑᧂ ᦂᦸᧂ  ᦓᦲᦰ  ᦺᦕ ᦢᧁᧈ  ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦆ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ,ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ  ᦙᦲ  ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦎᦲᧄ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦕ  ᦗᦸ  ᦢᧁᧈ  ᦎᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧀ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦎᦲᧃ  ᦵᦎᧁᧈ  ᦵᦠᧃᧉ  ᦍᦱᧄᧉ  ᦍᦱᧂᧈ  ᦵᦔᦰ ᦵᦖᧀ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦔᦻ  ᦎᦲᧃ  ᦵᦕᧀ ᦺᦡᧉ  ᦵᦑᧁ  ᦑᦱᧂ ᦵᦔᦰ ᦷᦠᧈ ᦞᦱᧈ  ᦓᦱ。ᦷᦎᧅ  ᦷᦋᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦡᧁᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦌᦳᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦙᦲ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦸᧃ,ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ  ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦉᦸᧃ  ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ ᦑᧂ  ᦜᦻ  ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ,ᦎᧂᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ  ᦎᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦗᦸ ᦵᦑᧆ  ᦱ᧓ ᦅᦳᧃ,ᦷᦍᧅ  ᦀᧁ  ᦀᦻᧉ  ᦗᧁ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦙᦱ  ᦔᦲᧃ  ᦋᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ,ᦍᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ   ᦍᦳᧂᧉ  ᦕᦴᧉ  ᦅᦳᧃ  ᦣᦴᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦚᦴᧈ  ᦂᧇ  ᦎᦱᧄ,ᦱ᧓  ᦅᦳᧃ  ᦙᦱ  ᦔᦲᧃᧈ  ᦷᦔ  ᦺᦓ  ᦢᦱᧃᧉ。 ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦡᦾᧉ ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦅᦱᧉ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ, ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦎᧂᧉ,ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ  ᦐᧂᧉ  ᦅᦸᧂ  ᦅᧁᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦸᧃ。ᦅᧃ  ᦞᦱᧈ ᦷᦕ  ᦵᦙ  ᦕᦲᧆ  ᦵᦏᧂ  ᦂᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦍᧂ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦷᦕ  ᦵᦙ ᦉᦱᧄᧉ ᦵᦅᧆ  ᦋᦱᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦡᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦊᦱ  ᦃᦱᧁ,ᦷᦕ  ᦠᦱᧁ  ᦓᦸᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦂᦲᧃ  ᦩᦸᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ,ᦷᦕ ᦵᦙ  ᦢᧁᧈ ᦛᦲᧃᧈ  ᦐᦱᧉ ᦅᦴᧈ  ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦡᦾᧉ   ᦆᦻ ᦷᦟᧉ  ᦍᦲᧃᧈ。ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ  ᦎᦼᧈ ᦅᦸᧉ  ᦷᦋ  ᦂᧃ  ᦃᦳᧂ ᦃᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦺᦓ ᦋᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧂᧈ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦂᦱᧂ  ᦆᧄ  ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦂᦱᧂ ᦞᧃ,ᦅᧃ  ᦠᧃ  ᦅᦳᧃ  ᦋᦻ  ᦷᦎ  ᦺᦡ  ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦈᧇ  ᦺᦖ ᦅᦸᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧟  ᦢᧁᧈ  ᦌᧁ,ᦂᦲᧃ ᦘᧁ  ᧟  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦅᧁ  ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦵᦙ  ᦢᦳᧃᧈ ᦉᦱᧄᧉ  ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ  ᦋᦻ ᦎᦱ,ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ  ᦷᦠ  ᦵᦵᦙᧂ  ᦙᦳᧃ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦉᧅ  ᦵᦏᧉ,ᦵᦢᧉ  ᦢᧁᧈ ᦅᦱᧂᧉ  ᦏᦳᧂ  ᦔᧁᧈ  ᦏᦸᧂ  ᦍᦸᧂ,ᦅᦸᧂ ᦂᦲᧃ  ᦐᧂᧉ  ᦟᦻ  ᦙᦹ  ᦢᧁᧈ  ᦋᦱᧂᧈ,ᦺᦎᧉ  ᦟᦱᧂᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ  ᦖᦴ  ᦖᦱ,ᦙᦲ ᦟᦱᧃ ᦠᦴ ᦃᦸᧃ ᦵᦡᧁ ᦷᦋᧈ  ᦀᦲᦰ  ᦎᦱ  ᦀᦲᦰ  ᦓᦻ  ᦔᧃ ᦠᦹᧉ,ᦙᧃ  ᦅᦸᧉ ᦔᧆ  ᦃᦸᧆᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦙᦲ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ ᦷᦖᧆ  ᦵᦀᧂ,ᦇᦹᧃ  ᦵᦖᧂ ᦵᦖᧂ  ᦖᦸᧂ ᦖᦸᧂ  ᦊᦴᧈ ᦂᦽ  ᦗᦸ ᦌᧄᧉ,ᦟᧄᧉ ᦦᦱᧈ  ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ  ᦃᦻ  ᦺᦣᧈ  ᦂᧇ  ᦓᦱ,ᦃᦻ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ  ᦷᦉᧃ  ᦀᦾᧉ,ᦙᧃ  ᦠᦱᧅ  ᦡᦾᧉ  ᦵᦉ  ᦌᧄᧉ  ᦵᦝᦲᧃᧈ  ᧑  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ。ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧖ ᦷᦎ,ᦏᦹᧂ  ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦎᧁᧉ  ᦑᦹᧂ  ᦙᦱ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦃᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦎᦼᧈ   ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦃᧁᧉ  ᦐᧂᧉ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦱᦱ ᦎᦼᧈ  ᦵᦵᦌᧁ  ᦋᦴ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦙᦴᧉ ᦎ ᦠᦸᧂᧉ  ᦚᦳᧂ  ᦋᦳᧄ ᦓᧄᧉ  ᦵᦍᧁᧈ, ᦵᦵᦋᧆ ᦏᦲ  ᦐᧃᧉ  ᦡᦾᧉ ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ ᦊᦱ ᦵᦢᦲᧈ  ᦊᦱ  ᦙᧁ。ᦟᦱᧂ  ᦵᦑᦲᧈ  ᦵᦵᦟᧂ  ᦘᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦐᦱ ᦂᦲᧃ  ᦀᦹᧇ  ᦊᦱᧅ,ᦷᦑᧅ  ᦠᦱᧅ  ᦃᧁᧉ ᦙᦱ  ᦗᦸᧂᧉ  ᦟᧄᧉ  ᦢᦱᧅ  ᦕᦱᧃ ᦺᦈ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ  ᦂᦱᧂ   ᦺᦐ  ᦋᧁᧉ  ᦗᦸ ᦏᦹᧂ  ᦜᦱᧉ ᦆᧄᧈ,ᦓᧂᧈ  ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᧄ  ᧟ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦛᦲᧆ ᦛᦲᧆ,ᦈᦲᧆ  ᦢᧁᧈ  ᦎᧂᧉ ᦅᧄ  ᧟  ᦺᦈ  ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦟᦸᧃ ᦟᦸᧃ,ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦣᧆ  ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ  ᦓᦲᦰ  ᦂᦲᧉ ᦺᦔ  ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ,ᦷᦍᧅ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦆᧄᧈ ᧞  ᦍᧄᧈ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦺᦐ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᧒ ᦞᦸᧃ  ᦺᦈ  ᦂᦸᧆᧈ ᦂᧃ  ᦓᦸᧃ ᦕᦱᧉ,ᦐᦱᧉ  ᦜᦲᧈ  ᧖  ᦎᦱ  ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟  ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦺᦂᧈ ᦃᧃ,ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ  ᦎᦼᧈ ᦅᦸᧉ  ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ  ᦏᦹᧂ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦎᦲᧆ  ᦵᦃᦲᧃᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦣᦸᧂᧉ  ᦔᦱᧁᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦘ ᦤᦱ  ᦅᦱᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦅᦳᧃ ᦋᦻ  ᦠᦹᧉ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ  ᦵᦋ  ᦌᧄᧉ,ᦢᧆ  ᦵᦡᧁᧈ  ᦃᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦙᦱ  ᦵᦵᦋᧆ  ᦏᦲ  ᦙᦴᧉ ᦎ ᦠᦸᧂᧉ  ᦓᧄᧉ  ᦵᦍᧁᧈ  ᦵᦋ  ᦋᦴᧈ ᦷᦠ  ᦅᦳᧃ。ᦗᦻ  ᦟᦳᧃ  ᦙᦱ  ᦓᦲᦰ ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ  ᦗᧃ  ᦵᦜᦲ  ᦺᦡᧉ,ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦁᦱ ᦍᦳ  ᦱ᧘ ᦏᦹᧂ ᦱ᧙  ᦔᦲ  ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟ ᧕ᦞ  ᦔᦲ ᦔᦲᧃ ᦘᦲᧄ,ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦐᦲᧄ  ᦷᦎ ᦏᦱᧉ  ᦀᧁ  ᦓᧄᧉ  ᦙᦴᧉ ᦎ  ᦙᦱ  ᦧᦱᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ,ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ  ᦟᦲᧃ ᦎᧁᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ,ᦘ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦌᦱᧃᧈ ᦞᦼ ᦕᦴᧉ  ᦀᦸᧃ ᦷᦠ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ  ᦃᦼᧈ,ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦑᦳᧂ ᦀᧁ  ᦺᦡᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦍᧁᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᧁ  ᦤᦻ。ᦗᦻ  ᦟᦳᧃ ᦙᦱ  ᦓᦲᦰ ᦵᦉᧃᧉ  ᦅᦳᧃ  ᦗᧃ  ᧕  ᦣᦾᧉ  ᧘ᦞ  ᦔᦻ,ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ  ᦖᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ ᧒᧕ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧆ  ᦢᧁᧈ ᦵᦜᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ  ᦖᦴᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ,᧓ ᦅᦳᧃ  ᦎᧂᧉ  ᦞᦱᧆ  ᦺᦞᧉ  ᦀᧁ  ᦺᦡᧉ  ᦊᦱ  ᦙᦱᧉ  ᦣᦾᧉ ᦌᦱᧁ  ᦐᦽᧈ ᦂᧇ  ᦷᦎ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ  ᦊᦱ  ᦵᦵᦡᧂ  ᦠᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ  ᦋᦳᧄ  ᦗᦲᧆ  ᦵᦢᦲᧈ,ᦔᦻ  ᦑᧂ  ᦓᦱᧆ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦢᧂᧉ ᧑ ᦂᧇ ᦷᦎ  ᦃᧁ ᦤᦻ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦃᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ  ᦕᦻᧈ  ᦌᦴᧉ  ᦌᦸ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦗᦻ  ᦵᦐᦲ  ᦺᦓ  ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦏᦱᧃᧉ  ᦵᦐᦲ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦙᦱ  ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ  ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ  ᦔᧃ ᦃᧁ,ᦋᦳᧄ  ᦁᧃ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ  ᦐᧅ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ  ᦢᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᧁ,ᦋᦳᧄ  ᦁᧃ  ᦐᧅ  ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ  ᦵᦵᦎᧆ ᦍᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ,ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦌᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦙᧉ ᦌᦱᧈ  ᦗᦻ ᦵᦐᦲ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᧒ ᦔᦲ  ᦎᦲᧄ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦞᦱᧂ  ᦗᦸᧅ  ᦎᧁᧉ ᦞᦱᧈ  ᦓᦱ。ᦋᦳᧄ  ᦁᧃ  ᦢᧁ  ᦓᦲᦰ  ᦺᦞᧉ ᦊᦴᧈ  ᦵᦈᧈ ᦑᦴᧉ  ᦌᦸ  ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦒᦱᧄ  ᦷᦑᧆ  ᦱ᧕  ᦞᧃ  ᦢᧁᧈ ᦗᧃ  ᦍᦸᧄ ᦺᦡᧉ。ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ ᦵᦎ ᦋᦱ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦎᧂᧉ  ᦀᦸᧅᧈ  ᧟ ᦵᦵᦕᧁ  ᦣᦸᧆ  ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ  ᦁᧃ ᦃᧅ  ᦵᦑᧁ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ  ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ  ᦃᦻ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦷᦂ ᦕᦲᧆ  ᦣᦲᧆ ᧞ ᦣᦱᧁ  ᦚᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ  ᦢᦱᧃᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦷᦍᧅ  ᦀᧁ ᦃᦸ  ᦵᦏᧃᧈ  ᦂᦱᧉ  ᦆᦳᧄ  ᦷᦟᧃᧉ   ᦃᦳᧆ  ᦵᦵᦕᧃᧈ  ᦡᦲᧃ  ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦅᦲᧂ  ᦺᦈ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ  ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧈ)