new tai | old tai | 中文

ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ ᦵᦑᧁ ᦘᦱᧅ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ

作者: 时间:2015-03-13 11:50:00

 “ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦠᧀᧈ,   ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦑᧁ ᦘᦱᧅ  ᦂᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,   ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦔᦲ, ᦃᦸ  ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦠᦱ ᦶᦡᧈ!   “ᦟᦴᧅ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦺᦡᧉ ᧕ ᦔᦲ,   ᦵᦵᦘᧇ ᦎᦱ ᦢᦹᧆ ᦓᦹᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,   ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦞᧃ ᦘᦳᧅ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ,   ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦡᦲ ᦣᦱ......”ᦅᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ,  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦓᦱᧃᧉ ᦜᦴᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦱ  ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᧓ ᦵᦣᦲᧃ。   ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᧇ ᦈᦸᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ。  
    ᦺᦓ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦠᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦱᧄ  ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᦠᦹᧂ,   ᦷᦋ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ。  ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,  ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ  ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦺᦈ ᦐᦱ,   ᦅᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ、  ᦶᦀᧁᧈ ᦂᦱᧆ、  ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧇ ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ, ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ,   ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦑᧁ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ。  ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦑᧁ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。  ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ: ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ,   ᦅᦳᧃ ᦜᦻ、   ᦷᦟᧆ ᦜᦻ,  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦴᧅ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。  ᦑᦲᧈ  ᦌᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ、  ᦷᦉᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ、  ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ、  ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ、  ᦑᦲᧈ ᦞᧆ ᦞᦱ、  ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ,  ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ;  ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ,  ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦲ,  ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦈᦹᧈ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、  ᦋᦹᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ、ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ、  ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦱᧅ ᦠᦻ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦌᧁ ᦏᦱᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ,   ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦁᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ 。  ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦑᧁ ᦠᦻ ᦺᦔ,  ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦂᦲᧉ ᦺᦈ,  ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧄ,  ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦗᦸᧅ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。
  (ᦵᦛᧀᧈ ᦟᦲᧉ、   ᦀᦲᦰ ᦵᦂᧂ ᦆᧄ)